Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

Marcin997

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

August 03 2014

Marcin997
9517 1e5f 390
Zupa prawdę powie... 
Marcin997
1482 fe00 390
Reposted fromShinaako Shinaako viaAinsworthCass AinsworthCass
Marcin997
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— M. M. M...
Reposted frombimbka bimbka viaxannabelle xannabelle
Marcin997
-Ulubiony język? -Jego.
— yesterdayatmidnight.soup.io
Marcin997
Marcin997
3284 75b2 390
Reposted fromasafeather asafeather viapierdolony pierdolony
Marcin997
Marcin997
3617 8201 390

bunsterjonez:

Ah, romance.

Marcin997
Marcin997
Kurwa mać, żyje się tylko raz, więc trzeba żyć z fasonem
— Stephen King
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle
Marcin997
  Uśmiechnij się do mnie,  tak jakbyś mnie kochała.
— Anna Karpińska
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle
Marcin997
4393 9828 390
Reposted frommayhos mayhos viaxannabelle xannabelle
Marcin997
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los?
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
— Zaklinaczka dusz.
Reposted fromemememsy emememsy viaxannabelle xannabelle
Marcin997
2431 b3dd 390
Reposted fromdeszczulka deszczulka viaxannabelle xannabelle
Marcin997
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl